Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel, 3 ouders
verkozen door en uit de ouders, 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele
milieus.

Ook de directeur maakt er deel van uit. De duur van het mandaat is vier jaar.

Aanmelden